logo
logo
0613 824 661
Time 15.12.2015 09:32 | View 1.536

Phòng Kế hoạch-Tài chính được thành lập theo quyết định số 40/QĐ-ĐHĐN ngày 27/01/2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Đồng Nai. Phòng hiện có 10 cán bộ, viên chức.

1.Chức năng-nhiệm vụ

1.1 Chức năng:

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lí hoạt động tài chính và kế toán.

Tham mưu cho Hiệu trưởng quản lí, tổ chức và triển khai thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch đầu tư và xây dựng cơ bản.

Thực hiện quản lí tập trung và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính của trường theo các qui định của Nhà nước.

1.2 Nhiệm vụ:

1.2.1 Nhiệm vụ chung

Trên cơ sở định hướng và chiến lược phát triển của trường trong từng giai đoạn, phòng có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất phương án quy hoạch, xây dựng kế hoạch trung và dài hạn, kế hoạch hàng năm về tài chính cho các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật.

Chủ trì và phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển của trường.

1.2.2 Nhiệm vụ cụ thể

Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính ngắn hạn và dài hạn;

Lập dự toán, tổ chức công tác kế toán, báo cáo quyết toán các nguồn ngân sách nhà nước cấp và nguồn thu ngân sách hàng năm của Trường theo qui định của pháp luật về kế toán, cơ chế quản lí tài chính;

Đôn đốc và thực hiện thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản học phí, lệ phí của sinh viên, học viên; các khoản thu nộp nghĩa vụ của các đơn vị thuộc trường có hoạt động thu chi tài chính. Tham mưu cho Ban Giám hiệu tăng nguồn thu cho trường;

Tham mưu xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung qui chế chi tiêu nội bộ và phương án phân phối quỹ sự nghiệp của trường;

Thực hiện việc tính toán và chi trả tiền lương, các khoản phụ cấp và các chế độ khác cho cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng; chi trả học bổng, các khoản phụ cấp cho sinh viên và tất cả các khoản chi khác phục vụ học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, xây dựng cơ sở vật chất, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị của trường đúng theo qui định hiện hành;

Hướng dẫn chế độ kế toán, phổ biến các văn bản của Nhà nước về quản lí tài chính, tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính đối với các đơn vị có hoạt động thu chi tài chính và sử dụng ngân sách;

Phối hợp với Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên (CTSV) soạn thảo, theo dõi thực hiện và thanh lí hợp đồng đào tạo;

Phối hợp với Phòng Đào tạo thống kê tiết giảng làm cơ sở tính toán thù lao giảng dạy cho giảng viên;

Phối hợp với Phòng Đào tạo, Phòng Quản trị - Thiết bị (QTTB) để có kế hoạch sắp xếp phòng học, bố trí giảng đường phục vụ cho công tác đào tạo hệ chính quy và không chính quy;

Phối hợp với Phòng Đào tạo, Phòng CTSV tổ chức công tác xét duyệt, cấp phát học bổng, trợ cấp xã hội cho sinh viên;

Phối hợp với các Khoa, Bộ môn và Trung tâm Thông tin-Thư viện theo dõi chi trả các khoản thanh toán in ấn và phát hành giáo trình;

Phối hợp với Phòng QTTB, Phòng TCHC xây dựng quy trình mua sắm, thanh toán, quản lí tài sản;

Phối hợp với Phòng TCHC và Phòng Đào tạo xác lập định mức tiết chuẩn nghĩa vụ cho giảng viên từng học kỳ theo quy chế chi tiêu nội bộ làm cơ sở để thanh toán thù lao giảng dạy vượt giờ;

Phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tổ chức quản lí thực hiện có hiệu quả và tiết kiệm nguồn nhân lực tài chính, tài sản của trường;

Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo về hoạt động tài chính theo chế độ kế toán hiện hành. Bảo quản, lưu trữ các chứng từ kế toán theo qui định;

Phối hợp với Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng (KT&ĐBCL) thực hiện công tác kiểm định chất lượng liên quan đến đơn vị;

Tổ chức triển khai và phối hợp với các đơn vị thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình xây dựng và phát triển trường;

Quản lí và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được trường giao.

2. Lãnh đạo phòng

Cử nhân Phan Văn Thanh, Trưởng phòng


 

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm

CÁC ĐƠN VỊ

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Trực tuyến 25
Hôm nay 43
Hôm qua 57
Cao nhất (23.11.2019) 599
Tổng cộng 68.569