Tài chính năm 2015
Cập nhật: 15.12.2015 02:37
UBND TỈNH ĐỒNG NAI                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG NAI    Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Số : ........../TB-ĐHĐN-KHTC                  Đồng Nai, ngày  05  tháng 11 năm 2013

THÔNG BÁO
" V/v nợ học phí  các lớp Ngoài sư phạm K1, K2, K36, K37"
 
Kính gửi :  - Phòng Đào tạo, Văn phòng khoa 

                                   - Phòng Công tác sinh viên

   - Sinh viên các lớp Ngoài Sư Phạm K1, K2, K36, K37.


- Căn cứ kế hoạch năm học 2013 - 2014.
- Căn cứ quy chế tổ chức đào tạo của trường Đại học Đồng Nai.
- Căn cứ vào đề nghị của Phòng Kế hoạch  - Tài chính về tình hình thu học phí các lớp Đại học, Cao đẳng chính quy K1, K2, K36, K37
Phòng Kế hoạch - Tài chính yêu cầu:
1.  Sinh viên có tên trong danh sách kèm theo khẩn trương nộp học phí trước ngày 15/11/2013.
2. Sau ngày 15/11/2013, sinh viên chưa hoàn tất học phí sẽ bị cấm thi học phần.
.
   Phòng Kế hoạch - Tài Chính
Nơi nhận :
- Như trên.
- Lưu

Xem chi tiết trong file đính kèm