logo
logo
0613 824 661
Time 15.12.2015 02:38 | View 986
UBND TỈNH ĐỒNG NAI                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG NAI    Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Số : ........../TB-ĐHĐN-KHTC                  Đồng Nai, ngày  05  tháng 11 năm 2013

THÔNG BÁO
" V/v nợ học phí  các lớp Ngoài sư phạm K1, K2, K36, K37"
 
Kính gửi :  - Phòng Đào tạo, Văn phòng khoa 

                                   - Phòng Công tác sinh viên

   - Sinh viên các lớp Ngoài Sư Phạm K1, K2, K36, K37.


- Căn cứ kế hoạch năm học 2013 - 2014.
- Căn cứ quy chế tổ chức đào tạo của trường Đại học Đồng Nai.
- Căn cứ vào đề nghị của Phòng Kế hoạch  - Tài chính về tình hình thu học phí các lớp Đại học, Cao đẳng chính quy K1, K2, K36, K37
Phòng Kế hoạch - Tài chính yêu cầu:
1.  Sinh viên có tên trong danh sách kèm theo khẩn trương nộp học phí trước ngày 15/11/2013.
2. Sau ngày 15/11/2013, sinh viên chưa hoàn tất học phí sẽ bị cấm thi học phần.
.
   Phòng Kế hoạch - Tài Chính
Nơi nhận :
- Như trên.
- Lưu

Xem chi tiết trong file đính kèm


 

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm

CÁC ĐƠN VỊ

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Trực tuyến 23
Hôm nay 40
Hôm qua 57
Cao nhất (23.11.2019) 599
Tổng cộng 68.566